.

MAKÜ Kalite Yönergesi

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, planlanması, kalitelerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine, iç ve dış kalite güvencesi ile akreditasyon, iç ve dış kontrol, stratejik yönetim süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan ilke, iş, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın 23.11.2015 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini,
b) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,
c) Başkan: Üniversite Kalite Komisyonu başkanını,
ç) Birim: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı akademik ve idari birimleri,
d) Birim Kalite Komisyonu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı birimlerde kalite güvencesi faaliyetlerini yürüten komisyonu,
e) Birim Kalite Sorumlusu: Kalite ve iç kontrol uygulamaları hususunda kalite ve risk yönetim süreçlerinden sorumlu personeli,
f) Dış Değerlendirici: Üniversitenin kurumsal dış değerlendirme sürecinde görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,
g) Dış Değerlendirme: Üniversitenin veya programlarının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,
ğ) İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversite Kalite Komisyonu ya da Komisyonun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,
h) İç Kontrol: Üniversitenin amaçlarına ulaşması için, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi ile bu konularda makul güvence sağlamak üzere Üniversite tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,
ı) İdare Risk Koordinatörü (İRK): Üniversitenin risk yönetimi süreçlerinin uygulanmasından sorumlu Kalite Komisyonu Başkan Vekili olan Rektör Yardımcısını,
i) Kalite Güvencesi: Üniversitenin, kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan planlı ve sistematik iş ve işlemleri,
j) Kalite Komisyonu: Üniversitenin kalite güvencesi çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu komisyonu,
k) Kalite Koordinatörlüğü: Kalite Komisyonunun görevlerinin desteklenmesi, birimler arasında koordinasyonun sağlanması, komisyon tarafından belirlenmiş süreçlerin birimlerde uygulanarak performansının izlenmesi ile raporlama süreçlerinden sorumlu olan ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimi,
l) Kurul: Üniversitelerde kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Yükseköğretim Kalite Kurulunu,
m) Kurum İç Değerlendirme Raporu: Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,
n) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,
o) Kurumsal Geri Bildirim Raporu: Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen Üniversite için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,
ö) Performans Göstergeleri: Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,
p) Program Değerlendirmesi: Üniversitenin iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,
r) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin üst yöneticisini,
s) Risk Yönetimi: Risklerin, Üniversitenin hedeflerine ulaşabilmesi için her seviyede belirli bir yöntemle ve sistematik olarak, tespit edilmesi, değerlendirilmesi, etkilerini azaltmak için önlemler alınması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesini,
ş) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
t) Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
u) Stratejik Planlama: Üniversitenin, ulusal kalkınma planları ve programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,
ü) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini,
v) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
y) Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri
Kalite Komisyonunun Oluşumu
MADDE 4- (1) Kalite Komisyonu üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere katkı sağlayabilecek personel arasından Üniversite Senatosunca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında Kalite Koordinatörü, Genel Sekreter, Öğrenci Temsilcisi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı bulunur.
(2) Kalite Komisyonunun başkanı Rektördür. Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise komisyon başkanlığını Rektör tarafından görevlendirilen Kalite Komisyonu üyesi Rektör Yardımcısı yapar.
(3) Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıl, Öğrenci Temsilcisinin görev süresi ise bir yıldır. Görev süresi sona eren üye aynı usul ve esasla yeniden seçilebilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ve esasla yeni bir üye seçilir.
(4) Senato kararı ve bu Yönerge ile yürürlüğe giren Kalite Komisyonu Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 5- (1) Kalite Komisyonu, Başkanın veya Kalite Koordinatörünün çağrısı ya da komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusu üzerine toplanır ve aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:
a) Kalite Komisyonu her akademik yılda en az iki kez toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve bu bilgiler Kalite Koordinatörlüğü tarafından üyelere toplantı tarihinden en az bir gün önce duyurulur.
c) Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
ç) Kalite Komisyonunun ofis ve personel destek hizmetleri, Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Çalışmalarında yardımcı olması amacıyla Kalite Komisyonu tarafından, Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu, Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu ile Bölgesel Kalkınma ve Kalite Alt Komisyonu oluşturulur. Gerekli hallerde bu komisyonlara ilave alt komisyonlar oluşturulabilir. Kalite Alt Komisyonları, Kalite Komisyonu’nun önerisi üzerine alt komisyon başkanı dahil en az 5 üyeden oluşacak şekilde belirlenir ve komisyon üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Alt komisyon üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması halinde eksilen üye için Kalite Komisyonu’nun önerisi üzerine Rektör tarafında en geç bir ay içinde görevlendirme yapılır.
Kalite Komisyonunun Görevleri
MADDE 6- Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır;
a) Üniversite Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal gösterge ve standartları tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları senatoya sunmak,
b) Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite güvence sistemi faaliyetlerine Kalite Koordinatörlüğü aracılığıyla destek olmak,
c) Programların TYYÇ ile ilişkili ve öğrenme çıktılarına dayalı olarak yapılandırılması ve akreditasyon sürecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki çalışmalar yapmak,
ç) Üniversitede performans göstergeleri ve kalite ölçütlerini değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını yürütmek,
d) Birim faaliyet ve iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlayarak senato onayına sunmak, onaylanan raporun Üniversite internet sayfasında yayınlanmasını ve Yükseköğretim Kalite Kuruluna bildirilmesini sağlamak,
e) Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon sürecinde gerekli hazırlıkları yaparak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
f) Üniversite iç ve dış değerlendirme sonucunda düzenlenen raporun sonuç, değerlendirme ve önerileri doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek,
g) Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunun Üniversite internet sayfasında yayınlanmasını ve Kurumsal Geri Bildirim Raporu doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
ğ) Üniversitenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
h) Kalite alt komisyonlarının görev ve sorumluluklarını belirlemek,
ı) Rektörün getireceği, bu Yönerge kapsamında veya ilişkili konularda çalışmalar yapmak ve karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kalite Koordinatörlüğünün Oluşumu ve Görevleri
Kalite Koordinatörlüğünün Oluşumu
MADDE 7- (1) Kalite Koordinatörlüğü, kalite koordinatörü, koordinatör yardımcıları ve koordinatörlük destek personelinden oluşur.
(2) Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü yönetir ve temsil eder. Kalite Koordinatörü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Kalite Koordinatörü Kalite Komisyonunun doğal üyesidir.
(3) Koordinatör, iş ve işlemlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Koordinatörlükte görevliler arasından iki yardımcı görevlendirebilir. Koordinatörlükte Rektörlük oluru ile akademik ve idari destek personeli görevlendirilebilir. Koordinatörün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.
Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri
MADDE 8- Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:
a) Üniversitede kalite kültürünü geliştirmek,
b) Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında kalite güvence sistemi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
c) Birim kalite komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak ve bu komisyonların faaliyetlerini izlemek,
ç) Mevcut iş süreçlerini tespit etmek, izlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
d) İç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması için gerekli süreçleri yürütmek, sistemin performansı ve iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamak ve sürdürmek,
e) İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama, izleme ve güncelleme çalışmalarını yapmak.
f) İdare Risk Koordinatörü adına, Üniversitenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturmak ve bu kapsamda risk yönetimine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
g) Kalite temsilcilerinin, süreç sorumlularının ve çalışanların stratejik yönetim, kalite ve iç kontrol sistemi ile ilgili eğitim, toplantı, çalıştay vb. ihtiyacını belirlemek ve planlamak,
ğ) Kalite süreçlerine ilişkin Birim Kalite Sorumluları ile yapılacak toplantı vb. etkinliklere başkanlık etmek,
h) Stratejik planlama çalışmalarına ilişkin anket, veri toplama, analiz, misyon belirleme, kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma vb. faaliyetlere katkıda bulunmak,
ı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde, Üniversitenin ve akademik birimlerin belirlediği ölçülebilir hedeflerini ve performans göstergelerini periyodik olarak izlemek ve raporlamak,
i) İç ve dış paydaşların beklenti ve geribildirimlerini izlenmek, akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi, tasarlanması, uygulanması ve raporlaması faaliyetlerini yürütmek,
j) İç ve dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almak,
k) Rektörlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri
Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu
MADDE 9- (1) Birim Kalite Komisyonu, akademik birimlerde birim kurulunun, idari birimlerde birim yöneticisinin belirleyeceği en az üç üyeden oluşur.
(2) Görevlendirilen üyeler kendi aralarından görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Birim Kalite Sorumlusunu seçer. Birim Kalite Sorumlusu Birim Kalite Komisyonunun başkanıdır.
(3) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye birim kurulu/yöneticisi tarafından yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması halinde eksilen üye için bir ay içinde görevlendirme yapılır.
(4) Akademik birimlerde, komisyonda idari süreçlerden sorumlu en az bir idari personel yer alır.
(5) Öğrencisi olan birimlerde en az bir öğrenci komisyonda yer alır.
Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 10- (1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Birim Kalite Komisyonu Birim Kalite Sorumlusunun başkanlığında ve çağrısı üzerine her akademik yılda en az iki kez toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri komisyon başkanı tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
c) Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.
Birim Kalite Komisyonunun Görevleri
MADDE 11- (1) Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak ve ilgili birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
b) Birim iş süreçlerini hazırlamak, değerlendirmek ve gerekli hallerde revize etmek,
c) Birim genelinde iç kontrole ilişkin süreçleri yürütmek ve izlemek,
ç) Birim Kalite Komisyonu kararlarının ilgili birim genelinde uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
d) Birim İç Değerlendirme Raporunu ve diğer bilgileri hazırlamak ve istenilen zamanda Kalite Koordinatörlüğüne sunmak,
e) Bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak ve her türlü desteği vermek,
f) Üniversite iç ve dış değerlendirme sonucunda düzenlenen raporun sonuç, değerlendirme ve önerileri doğrultusunda birim kuruluna/yöneticisine önerilerde bulunmak,
g) Kalite Koordinatörlüğü veya birim yönetimi tarafından kalite ile ilgili belirlenen diğer çalışmaları yürütmektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi
Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulması
MADDE 12- (1) Kalite Komisyonu, Üniversitede uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işletilmesi ile iç ve dış değerlendirme kapsamında, kurumsal ve program değerlendirme süreçlerinin Kurul tarafından oluşturulacak uygulama esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Kalite Komisyonu, Üniversite iç ve dış değerlendirmeye esas raporlamanın gerçekleştirilmesini, saklanmasını, izlenmesini sağlayacak bilgi işlem ve diğer alt yapı gereksinimlerini belirlemek, geliştirilmesini sağlamak ve ilgili süreçleri denetlemek ile yükümlüdür.
Kurum İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi
MADDE 13- (1) Üniversite, iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.
(2) Üniversite, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Kurul tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.
(3) Kurum iç değerlendirme raporları Üniversitenin internet sayfasından yayımlanır.
Kurum İç Değerlendirme Raporunun Kapsamı
MADDE 14- (1) Üniversite, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.
(2) Üniversite, kurum iç değerlendirme raporunda, kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamalara yer verir ve bu bilgileri kanıtlarla destekler. Bu kapsamda hazırlanacak iç değerlendirme raporu;
a) Üniversitenin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,
b) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,
c) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,
ç) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini
kapsar.
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı
MADDE 15- (1) Üniversite, beş yılda en az bir defa olmak üzere Kurul tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Üniversitenin dış değerlendirme takvimi Kurul tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
(2) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurul tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.
(3) Üniversitenin dış değerlendirmesi Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilir.
(4) Kurum dış değerlendirme raporları Üniversitenin internet sayfasından yayımlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmaması halinde Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 17- (1) Senatonun 29/04/2016 Tarih ve 277/25 Sayılı Kararı ile kabul edilen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Güvencesi Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönerge kabul tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

kalite

  • kalite komisyonu
  • birim süreç şemaları
  • organizayon şeması
  • MAKU kalite yönergesi
  • YÖK Akreditasyon
  • MAKÜ kalite yönergesi